ՕԳՏԱԳՏԻՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Սույն օգտատիրական համաձայնագիրը (այսուհետ՝ «Համաձայնագիր») սահմանում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց (այսուհետ՝ «Օգտատերեր») https://bonduelle.am /վեբ–կայքի օգտագործման պայմանները (ներառյալ դրանում պարունակվող բոլոր աուդիո, վիդեո, գրաֆիկական և տեքստային տեղեկությունները (այսուհետ՝ «Նյութեր»), ծառայություններ և այլ ծրագրային ապահովում) (այսուհետ՝ «կայք»), ինչպես նաև կարգավորում է կայքի ադմինիստրացիայի (այսուհետ՝ «Ադմինիստրացիա») և Օգտատիրոջ միջև հարաբերությունները կայքում ցանկացած նյութերի տեղադրման և (կամ) օգտագործման վերաբերյալ:

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1.1. Կայքի օգտագործումը կարգավորվում է սույն Համաձայնագրի դրույթներով և Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության նորմերով:

1.2. Սույն Համաձայնագիրը հրապարակային առաջարկ է: Մուտք գործելով կայք և օգտագործելով այն՝ Օգտատերը համարվում է, որ միացել է սույն Համաձայնագրին և ամբողջությամբ ընդունել է Համաձայնագրի դրույթները՝ առանց որևէ բացառման կամ վերապահման:

1.3. Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ միակողմանիորեն փոփոխել սույն Համաձայնագրի պայմանները՝ առանց որևէ հատուկ ծանուցման: Համաձայնագրի ցանկացած փոփոխություն ուժի մեջ է մտնում Համաձայնագրի նոր խմբագրության հրապարակման պահից:

1.4. Համաձայնագրի գործող խմբագրությունը հրապարակվել է կայքում ՝ հետևյալ հասցեով՝ https://bonduelle.am/agreement

1.5. Կատարված փոփոխությունների հետ Օգտատիրոջ անհամաձայնության դեպքում նա պարտավոր է հրաժարվել կայք մուտք գործելուց, դադարեցնել Կայքի նյութերի և ծառայությունների օգտագործումը:

1.6. Կայքի նկատմամբ բացառիկ իրավունքները, ներառյալ դրա ամբողջ բովանդակությունը (Նյութերը և ծառայությունները) պատկանում են «Բոնդյուել-Ղազախստան» ՍՊԸ-ին կամ այլ անձանց: Օգտատիրոջ կողմից կայքի ցանկացած նյութերի և ծառայությունների օգտագործումն իրականացվում է բացառապես սույն Համաձայնագրի դրույթներին համապատասխան: Ոչ ոք իրավասու չէ օգտագործել «Բոնդյուել-Ղազախստան» ՍՊԸ ապրանքային նշանները առանց Հայստանի Հանրապետությանգործող օրենսդրությանը համապատասխան ձեռք բերված թույլտվության։

2. ՕԳՏԱՏԻՐՈՋ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1. Օգտատերը համաձայնում է չձեռնարկել այնպիսի գործողություններ, որոնք կարող են դիտարկվել որպես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կամ միջազգային իրավունքի նորմերի խախտում, այդ թվում՝ մտավոր սեփականության, հեղինակային իրավունքի և/կամ հարակից իրավունքների ոլորտում, ինչպես նաև ցանկացած գործողություն, որը հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել կայքի և Կայքի ծառայությունների բնականոն աշխատանքի խախտմանը:

2.2. Կայքի նյութերի օգտագործումն առանց իրավատերերի գրավոր համաձայնության չի թույլատրվում:

2.3. Թույլատրվում է մեջբերել կայքի նյութերը, ներառյալ պաշտպանված հեղինակային ստեղծագործությունները, առանց իրավատիրոջ համաձայնության, բացառապես տեղեկատվական, գիտական, ուսումնական կամ մշակութային նպատակներով: Նշված նպատակներով կայքի նյութերը մեջբերելիս հղումը կայքին պարտադիր է:

2.4. Օգտագործողի մեկնաբանությունները և այլ գրառումները, ինչպես նաև կայքում նրա կողմից տեղադրված նյութերը չպետք է հակասեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին և բարոյականության ընդհանուր ընդունված նորմերին:

2.5. Օգտատերն իրավունք չունի կայքում տեղադրել գովազդային բնույթի նյութեր:

2.6. Օգտատերը զգուշացվում է, որ կայքի Ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում իր կողմից արտաքին ռեսուրսներ այցելելու և օգտագործելու համար, որոնց հղումները կարող են պարունակվել Կայքում:

2.7. Օգտատերը համաձայն է, որ կայքի Ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում և չունի ուղղակի կամ անուղղակի պարտավորություններ Օգտատիրոջ նկատմամբ՝ կապված կայքի ցանկացած բովանդակության, մտավոր սեփականության իրավունքների գրանցման և նման գրանցման մասին տեղեկությունների, ապրանքների կամ ծառայությունների հետ կապված հնարավոր կամ առաջացած կորուստների կամ վնասների հետ, որոնք հասանելի են կամ ստացվել են արտաքին կայքերի կամ ռեսուրսների կամ Օգտատիրոջ այլ կոնտակտների միջոցով, որոնց նա միացել է՝ օգտագործելով կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը կամ արտաքին ռեսուրսների հղումները:

2.8. Օգտատերը ընդունում է դրույթ այն մասին, որ կայքի բոլոր նյութերն ու ծառայությունները կամ դրանց ցանկացած մասը կարող են ուղեկցվել գովազդով: Օգտատերը համաձայն է, որ կայքի Ադմինիստրացիան որևէ պատասխանատվություն չի կրում և որևէ պարտավորություն չունի նման գովազդի հետ կապված:

3. ԿԱՅՔՈՒՄ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

3.1. Ադմինիստրացիան կայքում նյութերը տեղադրում է այն դեպքում, եթե դրանք համապատասխանում են սույն Համաձայնագրում նշված տեխնիկական պարամետրերին:

3.2. Ադմինիստրացիան չի վճարում Օգտատեր — հեղինակին ոչ մի վարձատրություն տրամադրված (այդ թվում կայքում տեղադրված) նյութերի համար (բացի մրցույթում հաղթելու առանձին դեպքերից, կոնկրետ մրցույթի կանոններին համապատասխան):

3.3. Հեղինակը, որն ընդունել է սույն Համաձայնագրի պայմանները, տեղադրել կամ ուղարկել է նյութեր կայքում տեղադրելու համար, անհատույց (առանց որևէ վարձատրության վճարման) դրանով իսկ «Բոնդյուել-Ղազախստան» ՍՊԸ-ին տրամադրում է ոչ բացառիկ լիցենզիա՝ օրենքով չարգելված ցանկացած եղանակով այդպիսի նյութերի օգտագործման իրավունքով, այդ թվում՝ կայքի սահմաններում Նյութերի և (կամ) դրանց առանձին մասերի (հատվածների) ազատ օգտագործման և լայն հասանելիության ապահովման իրավունք, ինչպես նաև https://bonduelle.am / կայքից նյութերի հղումներ տեղադրելով ինտերնետ գլոբալ ցանցում տեղակայված այլ տեղեկատվական ռեսուրսներում. առանց տարածքի և օգտագործման ժամկետի (բայց մտավոր գործունեության արդյունքի նկատմամբ բացառիկ իրավունքների գործողության ժամկետի սահմաններում), օգտագործման տևողության և ծավալի որևէ սահմանափակման:

3.4. Հեղինակը Ադմինիստրացիային թույլ է տալիս օգտագործել Նյութերը և/կամ դրանց առանձին մասերը (հատվածները) ցանկացած եղանակով (այդ թվում առանց հեղինակի անունը նշելու), ցանկացած ձևով, ցանկացած նպատակով, այդ թվում՝ առանց սահմանափակման, գովազդային, իմիջային և պրոմո-հոլովակներում, հայտարարություններում, հովանավորչական էկրանապահներում, մակետներում, գովազդային մոդուլներում և այլն, ինչպես նաև համաձայնվում է, որ Ադմինիստրացիան իրավունք ունի Հեղինակի Նյութեր պարունակող էջերում տեղադրել գովազդային բաններներ և հայտարարություններ, այդ թվում՝ երրորդ անձանց, փոփոխել և վերամշակել Նյութերը, ինչպես նաև ուղարկված Նյութերն օգտագործել այլ առևտրային նպատակներով:

3.5. Հեղինակը երաշխավորում է, որ տիրապետում է սույն Համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան Նյութերն օգտագործելու և դրա օգտագործումը թույլատրելու (Նյութերը տնօրինելու) բոլոր անհրաժեշտ իրավունքներին և կրում է դրա տեղադրման և օգտագործման ողջ պատասխանատվությունը: Հեղինակը երաշխավորում է, որ կայքում Նյութերի տեղադրումը և դրանց հետագա օգտագործումը չի խախտում այլոց ոչ անձնական, ոչ գույքային իրավունքները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով հեղինակային, հարակից, արտոնագրային իրավունքները, անձնական կյանքի անձեռնմխելիության, պատկերների պաշտպանության, պատվի, արժանապատվության և բարի համբավի պաշտպանության իրավունքները և այլն: Այնպիսի իրավիճակների դեպքում, երբ Ադմինիստրացիան կասկածներ կունենա, որ Հեղինակը իր տեղադրած Նյութերի նկատմամբ իրավունքների սեփականատերն է, ապա այն (Ադմինիստրացիան) իրավունք ունի իր հայեցողությամբ հեռացնել արդեն տեղադրված Նյութերը առանց Օգտատիրոջը ծանուցելու։

3.6. Նյութերի չարտոնված պատճենահանման և օգտագործման համար պատասխանատվությունը կրում են այն անձինք և կազմակերպությունները, որոնք անօրինական կերպով տեղադրել և (կամ) օգտագործել են կայքում հրապարակված Նյութերը:

3.7. Նյութերը տեղադրելիս Ադմինիստրացիան կարող է իր հայեցողությամբ չնշել հեղինակի կեղծանունը:

3.8. Կայքում տեղադրված Նյութերը չպետք է պարունակեն․

3.8.1. Այնպիսի Նյութեր, որոնք խախտում են Հայաստանի Հանրապետության գործող իրավական ակտերը, վնասակար են, սպառնում են, վիրավորում են բարոյականությունը, պատիվը և արժանապատվությունը, երրորդ անձանց իրավունքներն ու օրենքով պաշտպանված շահերը, զրպարտչական են, խախտում են հեղինակային իրավունքները, քարոզում են ատելություն և (կամ) խտրականություն մարդկանց նկատմամբ ռասայական, էթնիկական, սեռական, սոցիալական հիմքերով, որոնք նպաստում են կրոնական, ռասայական կամ ազգամիջյան տարաձայնությունների հրահրմանը, պարունակում են բռնության տեսարաններ կամ կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունք և այլն,

3.8.2. Փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարում,

3.8.3. Ներկայացում որպես մեկ այլ անձ կամ կազմակերպության և/կամ համայնքի ներկայացուցիչ՝ առանց դրա համար բավարար իրավունքների, այդ թվում՝ որպես «Բոնդյուել-Ղազախստան» ՍՊԸ-ի կամ կայքի Ադմինիստրացիայի աշխատակից, ինչպես նաև արգելվում է որևէ սուբյեկտի կամ օբյեկտի հատկությունների և բնութագրերի վերաբերյալ մոլորության մեջ գցելը,

3.8.4. Նյութեր, որոնք Օգտատերն իրավունք չունի հասանելի դարձնել օրենքով կամ որևէ պայմանագրային հարաբերությունների համաձայն,

3.8.5. Նյութեր, որոնք ազդում են որևէ արտոնագրի, ապրանքային նշանի (առևտրային ապրանքանիշի), առևտրային գաղտնիքի, երրորդ կողմի սեփականության իրավունքի (այդ թվում՝ մտավոր սեփականության իրավունքի) վրա;

3.8.6. Հատուկ չթույլատրված գովազդային տեղեկատվություն, սպամ, «բուրգերի» սխեմաներ, «երջանկության նամակներ»,

3.8.7. Համակարգչային կոդեր պարունակող Նյութեր, որոնք նախատեսված են ցանկացած համակարգչային կամ հեռահաղորդակցական սարքավորումների կամ ծրագրերի ֆունկցիոնալությունը խախտելու, ոչնչացնելու կամ սահմանափակելու, չարտոնված մուտք գործելու համար, ինչպես նաեւ կոմերցիոն ծրագրային արտադրանքների սերիական համարներ, մուտքանուններ, գաղտնաբառեր եւ այլ միջոցներ՝ ինտերնետում վճարովի ռեսուրսներին չարտոնված մուտք ստանալու համար,

3.8.8. Որևէ կիրառելի նորմատիվ իրավական ակտի դիտավորյալ կամ պատահական խախտում,

3.8.9. Այլ օգտատերերի անձնական տվյալների հավաքագրում և պահպանում,

3.8.10.Գովազդային, կոմերցիոն կամ քարոզչական բնույթի գրառումների չհամաձայնեցված հաղորդում,

3.8.11.Թմրամիջոցների գովազդ,

3.8.12.Գրառումներ ինչ -որ մեկի հասցեին, որոնք պարունակում են կոպիտ և վիրավորական արտահայտություններ և առաջարկություններ. - գրառումներ, որոնք պարունակում են պոռնոգրաֆիկ բնույթի նյութեր։

3.9. Ադմինիստրացիան իրավունք ունի մերժել Հեղինակին (արգելափակել Օգտատիրոջը) նյութերի տեղադրումը, ինչպես նաև իր հայեցողությամբ հեռացնել նյութերը, եթե դրա բովանդակությունը հակասում է սույն Համաձայնագրի պահանջներին և գործող օրենսդրությանը: Ընդ որում, Ադմինիստրացիան պարտավոր չէ հեղինակին տեղեկացնել նման մերժման, հեռացման պատճառների մասին։

3.10. Հեղինակը համաձայն է, որ ինքը կրում է ամբողջ պատասխանատվությունը Կայքում Իր տեղադրած նյութերի նկատմամբ: Վարչակազմը պատասխանատվություն չի կրում Նյութերի բովանդակության և գործող նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխանության, հեղինակային իրավունքների խախտման, ապրանքային նշանների, առևտրային նշումների չարտոնված օգտագործման և այլնի, ինչպես նաև երրորդ անձանց իրավունքների հնարավոր խախտումների համար՝ կապված կայքում Նյութերի տեղադրման և/կամ սույն Համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան դրանց օգտագործման հետ: Կայքում Նյութերի տեղադրման և/կամ դրանց օգտագործման հետ կապված երրորդ անձանցից պահանջների ստացման դեպքում Հեղինակը ինքնուրույն և իր հաշվին կկարգավորի նշված պահանջները:

3.11. Ադմինիստրացիան փորձում է ապահովել կայքի անխափան աշխատանքը, սակայն պատասխանատվություն չի կրում Հեղինակի կողմից տեղադրվող Նյութերի ամբողջական կամ մասնակի կորստի, ինչպես նաև Նյութերի տեղադրման և դիտման ծառայությունների մատուցման ոչ բավարար որակի կամ արագության համար:

3.12. Օգտատերը/Հեղինակը, որը համարում է, որ իր իրավունքներն ու շահերը խախտվել են Կայքում որևէ Նյութ տեղադրելու հետ կապված Ադմինիստրացիայի կամ երրորդ անձանց գործողությունների պատճառով, պահանջն ուղարկում է Ադմինիստրացիային հետևյալ հասցեով՝ support@bonduelle.am. Հեղինակային իրավունքի վավերականության հաստատումից հետո Նյութերը պարտադիր կերպով կհեռացվեն Կայքից:

3.13. Կայքի Ադմինիստրացիան կարող է իր հայեցողությամբ ցանկացած ժամանակ և ցանկացած պատճառով մերժել Օգտատիրոջը մուտք գործել կայք կամ նրա առանձին նյութեր և ծառայություններ, այդ թվում, եթե համարում է, որ Օգտատերը խախտել է սույն Համաձայնագրի դրույթները: Օգտատերը սույնով համաձայնում է, որ կայքի մուտքը կամ օգտագործումը կարող է դադարեցվել առանց նախնական ծանուցման, ինչպես նաև, որ կայքի Ադմինիստրացիան կարող է անմիջապես արգելափակել կամ հեռացնել իր գրանցումը (մուտքանունը և գաղտնաբառը), դրա հետ կապված բոլոր նյութերն ու ֆայլերը և/կամ հետագա հասանելիությունը այդ նյութերին և ֆայլերին:

4. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

4.1. Սույն համաձայնագրից բխող կամ դրա հետ կապված բոլոր հնարավոր վեճերը ենթակա են լուծման՝ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

4.2. Համաձայնագրում ոչինչ չի կարող ընկալվել որպես Օգտատիրոջ և կայքի Ադմինիստրացիայի միջև գործակալության հարաբերությունների, գործընկերության հարաբերությունների, համատեղ գործունեության հարաբերությունների, անձնական վարձակալության կամ որևէ այլ հարաբերությունների հաստատում, որոնք ուղղակիորեն նախատեսված չեն համաձայնագրով:

Օգտատերը հաստատում է, որ ծանոթ է սույն Համաձայնագրի բոլոր կետերին և, անպայման, ընդունում է դրանք: